Боломжит дээд хэмжээ: 512 MB.
Ажил олгогч руу өөрийн анкетыг файлаар явуулах. Файлын дээд хэмжээ: 512 MB.